Obchodní podmínky

Obchodní společnosti BEORWEB s.r.o.

se sídlem Teličkova 2/2, Přerov II-Předmostí, PSČ: 751 24 Přerov

IČO: 064 66 605, DIČ: CZ064 66 605

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72047

Pro zprostředkovávání online inzerce umístěné na portálu nevyhodim.cz

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti BEORWEB s.r.o., se sídlem Teličkova 2/2, Přerov II-Předmostí, PSČ: 751 24 Přerov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 72047 (dále jen „provozovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s inzerováním prostřednictvím online inzerce provozované na webové stránce umístěné na internetové adrese nevyhodim.cz (dále jen „web“).
 2. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat, stejně jako ceník za své služby. Dané změny a doplnění je pak provozovatel povinen oznámit inzerentovi prostřednictvím emailu, a to do 7 dnů od jejich provedení. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Popis poskytovaných služeb a ochrana osobních údajů

 1. Web nevyhodim.cz zobrazuje inzeráty inzerentů za účelem nabídky a poptávky zboží a služeb zájemcům o zboží a služby (dále jen „zájemci“) a umožňuje zájemcům vyhledávat inzeráty zveřejněné na webu.
 2. Web nevyhodim.cz umožňuje inzerentům zveřejnit jejich nabídku a poptávku na zboží a služby.
 3. Na web jsou oprávněni vkládat inzeráty pouze registrovaní uživatelé.
 4. Registrovaní uživatelé souhlasí s tím, že veškeré údaje týkající se jejich osoby, které zadají při registraci, nastavení uživatelského profilu a vložení nového inzerátu, a to zejména e-mailová adresa a telefonní číslo, budou zpracovávány provozovatelem za účelem uskutečnění příležitosti uzavřít smlouvu mezi inzerentem a zájemcem. Inzerent dává tímto provozovateli výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pokud takovéto osobní údaje provozovateli poskytne.
 5. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi inzerentem a zájemcem, a tak není odpovědný za kvalitu, původ, dodání či zaplacení zboží a služeb, inzerovaných na webu. V případě, že vzniknou jakékoli problémy v souvislosti s inzerovaným zbožím či službami, řeší tyto problémy inzerent se zájemcem, případně s Policií ČR, přičemž v případě zásahu Policie ČR poskytne provozovatel potřebnou součinnost.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu inzerenta nebo osobních údajů inzerenta třetí osobou, pokud inzerent sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.
 7. Zájemce zkontaktuje inzerenta prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo emailového či telefonního kontaktu, přičemž všechny kontakty jsou zobrazovány v detailu inzerátu. Veškerá následující komunikace probíhá výlučně mezi inzerentem a zájemcem.
 8. Inzerenti i zájemci souhlasí, že jim budou na email zasílány veškeré informace týkající se chodu stránek, zveřejňování inzerátů a případných změn.
 9. Inzerenti i zájemci souhlasí, že subjekty, jejíchž reklamy se na webu zobrazují, mají dostupné údaje o návštěvách inzerentů a zájemců, a to za účelem vyhodnocení zájmu o zboží a služby, které v reklamách prezentují.  

 

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Inzerent je oprávněn vkládat pouze inzeráty, které jsou v souladu s pravidly pro inzerci na serveru nevyhodim.cz a které jsou dostupné na internetové adrese https://www.nevyhodim.cz/info/obchodni-podminky
 2. V případě, že inzerát nesplňuje podmínky uvedené v pravidlech pro inzerci, nebo není-li v souladu s platnými zákony České republiky, je provozovatel oprávněn inzeráty, které nesplňují pravidla pro inzerci ze serveru odstranit, a to bez předchozí výzvy a bez náhrady.
 3. Inzerent je oprávněn svůj inzerát z webu kdykoli odstranit, přičemž pokud tak učiní ve zvýhodněném období, nebude mu poplatek za zvýhodněné období vrácen, ani jinak kompenzován.
 4. Za obsah inzerátu je odpovědný inzerent a je povinný při zadávání inzerátu respektovat pravidla inzerce a obchodní podmínky.
 5. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu, fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá.
 6. V případě, že inzerent připojí k inzerátu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na web provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění inzerátu na webu a sociálních sítích a ke způsobům užití v souladu s těmito smluvními podmínkami.
 7. Inzerent nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo z webu odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito podmínkami, pravidly pro inzerci, nebo pokud jsou v rozporu s platnými zákony České republiky.
 9. Inzerent je v inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje, a to jak o sobě, tak o nabízeném zboží, nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží, nebo poskytnutí služeb.
 10. Provozovatel má dle vlastního uvážení právo nezveřejnit na webu nebo odmítnout, pozastavit či zrušit registraci inzerenta, nebo přerušit, omezit poskytování služby inzerentovi, který: 
  - uvádí nepravdivé údaje o sobě nebo o své firmě
  - se registruje účelově se záměrem provozovatele, nebo někoho jiného poškodit
  - nesplňuje tyto podmínky a pravidla pro inzerci
  - porušuje tyto podmínky, nebo pravidla pro inzerci, nebo existuje podezření, že je porušuje.
  V takovém případě má provozovatel právo smluvní vztah s inzerentem okamžitě ukončit a inzerent nemá nárok na vrácení adekvátní části z uhrazené ceny služby.
 11. Inzerent není oprávněn vkládat na web duplicitní inzeráty. Duplicitním inzerátem se rozumí inzerát shodný s jiným inzerátem, anebo inzerát, prostřednictvím kterého je nabízeno shodné zboží/služby za obdobných podmínek.
 12. Inzerent je povinen zařadit svůj inzerát do správné sekce. V případě že této povinnosti inzerent nedostojí, provozovatel může tento inzerát upravit dle svého uvážení, smazat, nebo jej přemístit do správné sekce, a to bez předchozího upozornění inzerenta.
 13. Provozovatel si vyhrazuje právo připojit k fotografii logo webu.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo ověřit platnost inzerentem nebo zájemcem zadaného telefonního čísla nebo e-mailu prostřednictvím ověřovací sms nebo e-mailu. Do doby, než budou uvedené údaje ověřeny, vyhrazuje si provozovatel právo inzerát nezveřejňovat.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo na přerušení služeb, které poskytuje, a to v důsledku technických problémů. V době, kdy budou služby přerušeny, provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
 16. Inzeráty na webu jsou v základní verzi neplacené. Inzerent má možnost zaplatit si zvýhodnění inzerátu. Zvýhodněním se rozumí předřazení inzerátu před ostatní na tzv. výhodné pozice a zveřejnění inzerátu na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram).
 17. Každý zvýhodněný inzerát bude zařazen na první místo ve výpisu inzerátů. Zvýhodněný inzerát zůstává ve výpisu inzerátů na serveru ve zvýhodněné pozici do okamžiku zvýhodnění jiného inzerátu jiným inzerentem. V okamžiku zvýhodnění jiného inzerátu jiným inzerentem, se dříve zvýhodněný inzerát posune na druhou zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích.
 18. Provozovatel webu si vyhrazuje právo cenu zvýhodnění inzerátu měnit.
 19. Zvýhodnění inzerentova inzerátu se projeví nejpozději do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet provozovatele.
 20. Citlivé údaje, které zadává inzerent do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
 21. Inzerent dává provozovateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
 22. V případě, že bude inzerát odporovat pravidlům dle těchto obchodních podmínek, nebo pravidlům pro inzerci a provozovatel inzerát inzerenta nezveřejní/odstraní zvýhodněný inzerát, není zde možná finanční náhrada za takto odmítnutý inzerát.
 23. Uživatel uděluje provozovateli výslovný souhlas s tím, aby obsah jeho inzerátu byl publikován rovněž na partnerských portálech provozovatele, zejména v agregátoru inzerátů umístěných na webovém portálu www.buygo.cz.

 

Rozhodné právo

 1. Právní vztah mezi inzerentem a provozovatelem webu se řídí právem České republiky. Otázky neupravené těmito podmínkami, nebo pravidly inzerce, se tak řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších platných a účinných právních předpisů.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Jakékoliv změny ve znění obchodních podmínek, nebo ceníku sdělí provozovatel inzerentovi e-mailovou zprávou nejpozději 7 dní před plánovanou účinností takovýchto změn. Inzerent je oprávněn takové změny odmítnout a z tohoto důvodu závazek vypovědět.
 2. Znění těchto podmínek je závazné pro obě smluvní strany.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2018
 4. Účastník odkliknutím souhlasu stvrzuje, že obchodním podmínkám porozuměl a jejich znění akceptuje.

 

Pravidla pro inzerci na webu www.nevyhodim.cz

 1. Inzerent nesmí na web vložit jakýkoli inzerát, který propaguje násilí, rasovou nesnášenlivost, inzeráty pornografického charakteru, inzeráty, které jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, veřejným pořádkem a/nebo inzeráty na zboží, jehož prodej je zakázán či omezen či které bylo získáno v rozporu s právními předpisy. 
 2. Inzerent je povinen v inzerátu uvést pravdivé informace o nabízeném zboží, jeho stavu, ceně a podmínkách prodeje. Každý inzerát musí být umístěn do co nejpřesnější kategorie.
 3. Text inzerátu musí být napsaný česky a musí jednoznačně popisovat, co je předmětem nabídky inzerátu, nesmí obsahovat vulgární slova a informace, které nesouvisí s nabízeným zbožím/službou.
 4. Fotografie se musí vždy vztahovat pouze ke konkrétnímu nabízenému zboží a musí být originálně pořízeny inzerentem.
 5. Na web je zakázáno vkládat inzeráty s nabídkou níže popsaných druhů zboží nebo služeb:
  • tabákové výrobky (cigarety, doutníky, cigaretový tabák, tabák / kamínky do vodní dýmky), semena a sazenice tabáku
  • elektronické cigarety a liquidy
  • alkoholické nápoje
  • psychotropní látky, semena a sazenice marihuany, lékařská marihuana, konopné masti a kosmetika, prostředky a pomůcky pro pěstování marihuany
  • humánní a veterinární léky a léčivé přípravky dostupné pouze na předpis nebo určené pro farmaceutické použití, hormonální antikoncepce
  • střelné zbraně (včetně airsoftových, paintballových, plynových, historických či znehodnocených zbraní a jejich replik, vzduchovek, kuší, luků, praků, harpun), součástky zbraní, příslušenství ke střelným zbraním, střelivo, zábavní pyrotechnika
  • finanční služby a finanční poradenství (poskytování půjček, oddlužení, vyplacení exekuce, investice, směnárenské služby,…)
  • nabídka pojištění a poradenství v oblasti pojištění
  • přihlášení trvalého pobytu
  • výkup / prodej pohledávek
  • prodej / výkup / psaní faktur nebo účtenek; vystavení libovolného osvědčení
  • lidské tělo a buňky (s výjimkou lidských vlasů)
  • počáteční kojenecká výživa (do šesti měsíců)
  • timesharingové služby o. výherní automaty
  • nehmotné zboží (herní účty, virtuální komodity, aktivační kódy, licenční klíče, elektronické knihy, datové soubory, apod.)
  • repliky nebo napodobeniny známých značek
  • hudba, filmy, hry a jiná audiovizuální díla na neoriginálních nosičích
  • samostatné doklady k vozidlům, SPZ
  • členství v klubech a slevových programech; zajištění slev či registrací
  • u. stravenky a poukázky Flexi Pass
  • BDSM a erotické pomůcky, sexuální služby, filmy a fotografie s erotickým a pornografickým obsahem